Joukkue

De Oliveira Marcelo
Jussila Riku
Jylli Aki
Kause Santeri
Kiuru Niklas
Koivuniemi Jussi
Koskenniemi Matti
Kuusisto Roope
Lamminen Valtteri
Luukko Jori
Mäkelä Ville
Mattila Niko
Mattila Topi
Naskali Roope
Nevala Onni
Palonen Julius
Pelkonen Niko
Repo Joni
Repo Tomi
Rontu Jani
Siren Lassi
Siren Samuel
Haapanen Marko
Huuhka Antti
Keltto Mikki
Kivisalo Juho
Lindfors Santeri
Munkki Lauri
Ojala Matias
Rosnell Teemu
Virtanen Juho

Toimihenkilöt